۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

تبديل از يك جامعه توليد بنيان متعارف به يك جامعه دانش بنيان

ICTPRESS - بعد از پايان برنامه تكفا در سال 84 تصميم گرفته شد تا پروژه تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران با هدف بازنگري و ارتقاي برنامه ملي توسعه و كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و استفاده از تجارت موفق جهاني در بهبود سياست‌ها و راهبردهاي ملي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني به انجام برسد.
به گزارش ICTPRESS : نظر به اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در چارچوب ارزشي جمهوري اسلامي ايران و توجه به اين فناوري به عنوان يكي از عوامل رشد اقتصادي ايران و با توجه به اين كه سياست‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات، يكي از پايه‌ها و بخش‌هاي كليدي سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي است، بعد از پايان برنامه تكفا در سال 84 تصميم گرفته شد تا پروژه تدوين برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني به انجام برسد. در اين پروژه براساس سياست‌هاي دبيرخانه و به منظور بهره‌گيري حداكثري از توان خبرگاني كشور، بيش از 160 نفر از خبرنگان و صاحبنظران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در 14 كارگروه تخصصي براساس متدولوژي تدوين شده براي پروژه، به انجام مطالعات در بخش‌هاي مختلف پرداختند.حاصل بيش از 70000 نفر ـ ساعت كار كارشناسي، 45 گزارش مطالعاتي به همراه سند راهبردي و برنامه اقدام برنامه جامع فناوري اطلاعات ايران است. علاوه بر اين گزارش ها، اين پروژه ثمرات ارزشمند ديگري نيز داشت. تجربه انجام يك پروژه بزرگ سياستگذاري براساس متدولوژي خاص توسط جامعه متخصصين كشور، بهره‌گيري از تجارب مشاورين خارجي، به وجود آمدن جمع‌هاي خبرگاني در قالب هم انديشي‌هاي خبرگان به منظور بهره‌گيري از خرد جمعي و افزايش غناي محتوايي نتايج و درگير نمودن قشر وسيع‌تري از خبرگان كشور در امر سياستگذاري از جمله مهمترين نتايج فرعي اين پروژه است.به گزارش ICTPRESS : چشم‌انداز بيست ساله كشور كه رسما از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، ايران 1404 را به لحاظ ماهيت، جامعه‌اي دانايي محور و دانش بنيان تعريف مي‌كند. با توجه به اين چشم‌انداز، ايران اسلامي بر آن است كه ظرف دو دهه آينده از يك جامعه توليد بنيان متعارف به يك جامعه دانش بنيان پيش رو در منطقه تبديل شود. در برنامه فن آوري اطلاعات ايران كه از سوي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني تدوين شده، آمده است: با عنايت به اين موضوع، فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از فناوري‌هاي نوين تسهيل كننده و توانمندساز در راستاي نيل به سوي جامعه دانايي محور و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از جايگاه نسبتا بالايي در مفاد قانوني برنامه‌هاي توسعه كشور برخوردار شده است و بي‌شك چشم دوختن به ايران 1404 بدون توجه شايسته و در خور به فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه و كاربري آن در كشور امكان پذير نخواهد بود.

ارسال یک نظر