۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

روز خبرنگار مبارك

محمد فواد رحمان سرشت – ICTPRESS – شايد بهترين آغازي باشد براي يك روز گرم و طولاني تابستان، قدرداني از زحمات عنصري از بشريت با نام خبرنگار.
خبرنگاري ، فارغ از هياهو و جنجال يك شغل ، يك شوق دروني و ذاتي است و جز اين هم انتظاري نمي رود چرا كه يك خبرنگار فقط با تكيه بر علاقه شخصي براحتي مي تواند انگيزه ادامه اين راه پر خطر را طي كند.در ميان قلم بدستان و قلم ورزان و قلم زنان عرصه روزنامه نگاري و خبرنگاري با تولد و توسعه مباني علمي و جامعه اطلاعاتي ، روزنامه نگاري هم در اين زمانه جلوه هاي جديد خود را تعريف كرده است.روزنامه نگاري سايبر عنواني براي روزنامه نگاري در عصر جامعه اطلاعاتي است كه بر روزنامه نگاري در فضاي مجازي با ابزار فناوري دلالت داشته و ساز و كار و ساختار مخصوص به خود را دارد.البته سخن گفتن در اين حوزه شايد بر نگارنده زياد نمايد چراكه استادان بنامي واقف بر اين عرصه در كشور حرف هاي زيادي براي گفتن دارند كه دكتر شكرخواه و دكتر نمك دوست از آن جمله اند.شايد نگارنده تنها با اشاره اي گذرا بر اين مهم بتواند تصويري از موضوع را در حاشيه پاسداشت مقام خبرنگار ترسيم كند.بنابر اين با ادامه بحث يادآوري مي كنم كه با پيدايش و توسعه مباني جامعه اطلاعاتي در جهان امروز و گسترش فضاي مجازي ، رسانه ها در قالب الكترونيكي هم در جهان امروز به اطلاع رساني مي پردازند.اين رسانه ها با فضاي مناسبي كه دارند و ايجاد مي كنند بخوبي ضمن مخاطب محوري در عملكرد و ايجاد فضاي نقد لحظه اي براي مخاطب، به رسالت اطلاع رساني خود مي پردازند و نگرشي فراگير بر اين امر دارند.شايد رسانه هاي الكترونيكي كار را براي اطلاع رساني بموقع و فراگير آسان تر كرده باشند اما از ياد نبريم كه همانا اصحاب قلم هستند كه حق مطالب را بدرستي ادا مي كنند.رسانه از هر مدل و ماهيتي كه باشد ضمن اينكه تحت مديريت هاي مدبرانه به فعاليت مي پردازد با تلاش و پيكار مجدانه و مدبرانه خبرنگارانش به مقصود مي رسد.در جهان امروز خبرنگاران يك رسانه بايد با ابزار فناوري آشنا شوند تا با استغاده صحيح از آن ضمن فعاليت راحت تر و توسعه يافته تر اطلاعات خود را روزآمد كرده و از جامعه جلوتر باشند.اين بهترين مقال است تا به همه پيكارگران عرصه قلم ، خصوصا هم رزمان حوزه جامعه اطلاعاتي و ICT ، روز خبرنگار را تبريك گفته و زحماتشان را قدردان باشم.
ارسال یک نظر